REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

 

 

REKLAMAČNÍ ČÁST: (vyplní zákazník)

jméno a adresa kupujícího:

E-mail:

Telefon:

 

 

Reklamované zboží:

Číslo dokladu:

Datum nákupu: (datum vystavení faktury)

 

 

Podrobný popis závady: (Co nejpodrobněji specifikujte závadu, kdy se vyskytuje a za jakých okolností se při používání vyskytuje. Podstatně tak ulehčíte i zkrátíte celý proces.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Navrhovaný způsob reklamace (zakroužkujte možnost)

a) oprava zboží

b) výměna zboží

c) vrácení peněz

d) jiný (popište)

 

 

 

Zboží bude přijato k reklamačnímu řízení za těchto podmínek:

 

1. Zboží bude předáno dodavateli k reklamačnímu řízení kompletní v původním obalu nebo obalu, který bude dostatečně chránit zboží při přepravě (zákazník zodpovídá za tento obal), na náklady zákazníka.

2. Zboží nesmí být mechanicky poškozeno zákazníkem. Pokusy zákazníka o opravu zboží jsou nepřípustné a může být na ně pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci!

3. Dodavatel se zavazuje vyřídit reklamaci ve prospěch zákazníka v co nejkratším termínu, a nejpozději do 30 dnů od přijetí bude zboží připraveno k odběru. Pokud zákazník předá k reklamaci nekompletní zboží, vyhrazuje si dodavatel právo prodloužit tuto dobu.

4. Reklamující bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu mohou být účtovány náklady spojené s neoprávněnou reklamací

 

 

 

Podepsáním tohoto reklamačního protokolu kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

 

 

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na způsob vyřízení a následné potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace.

 

 

 

Datum: __________________ Podpis kupujícího: ______________________